Algemene verkoopvoorwaarden Veilig Roeien

1) Algemeen

Veilig Roeien is onderdeel van stichting promotie Sloeproeien Nederland en is primair een online community die informatie beidt en deelt via de website sloeproeien.nl, veiligroeien.nl en oceaanroeien.info
Onderdeel van de websites zijn webshops waar producten en trainingen worden aangeboden.
Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Veilig Roeien.

2) Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen van Veilig Roeien zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle bij een aanbieding verstrekte informatie is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Deze zijn voor Veilig Roeien slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Veilig Roeien binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Veilig Roeien het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3) Prijzen

Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, etc is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde inkoopprijzen, kostprijsfactoren, materialen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Veilig Roeien gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4) Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever tenzij het factuurbedrag meer bedraagt dan € 50,- incl. btw. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Veilig Roeien te melden, bij gebreke waarvan Veilig Roeien gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Veilig Roeien derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Veilig Roeien gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

Veilig Roeien is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Veilig Roeien de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Veilig Roeien hebben verlaten.

5) Klassikale trainingen

Betaling voor klassikale trainingen kan uitsluitend per iDEAL  bij het inschrijven.

Bij annuleren van een training gelden de volgende voorwaarden;

 • Bij annulering door opdrachtgever

  • Binnen 3 dagen voor de datum van de training is er geen restitutie van het inschrijfgeld noch de mogelijkheid voor opdrachtgever om gratis een training op een andere datum/locatie bij te wonen. 
  • Binnen 7 tot 3 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever binnen 5 werkdagen 50% restitutie van het inschrijfgeld. 
  • Tot 7 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever binnen 5 werkdagen 100% restitutie van het inschrijfgeld of kan de opdrachtnemer in overleg met opdrachtnemer gratis een training op een andere datum/locatie kiezen. 
 • Bij annulering door opdrachtnemer (Veilig Roeien)

  • Ontvangt de opdrachtgever binnen 5 werkdagen 100% restitutie van het inschrijfgeld of kan de opdrachtgever gratis een training op een andere datum/locatie kiezen. 

6) In-Company trainingen

Voor in-company trainingen ontvangt opdrachtgever vooraf een prijsopgave (offerte) per e-mail. Opdrachtgever bevestigt deze per e-mail of mondeling. 

Bij annuleren van een in-company training gelden de volgende voorwaarden;

 • Bij annulering door opdrachtgever

  • Binnen 3 dagen voor de datum van de training ontvangt opdrachtgever een factuur van 100% van het overeengekomen offertebedrag. Er is geen mogelijkheid om gratis de training op een andere datum/locatie te organiseren. 
  • Binnen 7 tot 3 dagen voor de datum van de training ontvangt opdrachtgever een factuur van 50% van het overeengekomen offertebedrag. 
  • Tot 7 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever een factuur van 25% van het overeengekomen offertebedrag.  
 • Bij annulering door opdrachtnemer (Veilig Roeien)

  • Binnen 3 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever geen factuur en krijgt 75% korting op de eerstvolgende nieuw geplande training. 
  • Binnen 7 tot 3 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever geen factuur en krijgt 50% korting op de eerstvolgende nieuw geplande training.  
  • Binnen 14 tot 7 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever geen factuur en krijgt 25% korting op de eerstvolgende nieuw geplande training.
  • Tot 14 dagen voor de datum van de training ontvangt de opdrachtgever geen factuur. 

7) Overmacht

Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Veilig Roeien niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Veilig Roeien het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van vrijwilligers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Veilig Roeien vallen.

8) Aansprakelijkheid

Veilig Roeien is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Veilig Roeien wordt aangetoond.

Indien Veilig Roeien onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

Veilig Roeien zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei schade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
Indien derden vergoeding van schade van Veilig Roeien claimen is de opdrachtgever gehouden Veilig Roeien op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

Veilig Roeien zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Veilig Roeien voor alle aanspraken dienaangaande.

9) Eigendomsvoorbehoud

Alle door Veilig Roeien geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald is Veilig Roeien gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade in interesse indien aanwezig.

Opdrachtgever machtigt Veilig Roeien om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Veilig Roeien dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10) Garantie

Veilig Roeien verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, leverancier of fabrikant Veilig Roeien verstrekt.
Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Veilig Roeien geleverd te worden, voorzien van aankoopbon. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
De kosten van verzending door Veilig Roeien importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Veilig Roeien in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Veilig Roeien, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Veilig Roeien/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

11) Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij bestelling of uiterlijk bij aflevering te geschieden.
Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door Veilig Roeien te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 20% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 25,- te betalen.

12) Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

 

Kattendijke, februari 2024

Voorwaarden Veilig Roeien Feb 2024
PDF – 187,6 KB 26 downloads